Kontrakt číslo 0000000000

(Závierkový list Komoditnej burzy Bratislava)
zo dňa 21.01.2022 18:48:12

uzavretý v zmysle § 409 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v elektoronickom systéme Komoditnej burzy Bratislava
v sekcii Minerály, a uzavretý v zmysle burzových pravidiel Komoditnej burzy Bratislava, vrátane pravidiel obchodovania systému MON.

Článok 1.
Zmluvné strany
Člen burzy:

Company:█████████████████████
Division:█████████████████████
Name:█████████████████████
Street:█████████████████████
ZIP:█████████████████████
City:█████████████████████
State:█████████████████████
ID in Chamber of commerce:█████████████████████
VAT identifier:█████████████████████
Web:█████████████████████
Email:█████████████████████
Phone:█████████████████████
Fax:█████████████████████

ktorý zastupuje svojho zazmluvneného klienta ako predávajúceho:

Company:█████████████████████
Division:█████████████████████
Name:█████████████████████
Street:█████████████████████
ZIP:█████████████████████
City:█████████████████████
State:█████████████████████
ID in Chamber of commerce:█████████████████████
VAT identifier:█████████████████████
Web:█████████████████████
Email:█████████████████████
Phone:█████████████████████
Fax:█████████████████████

Člen burzy:

Company:█████████████████████
Division:█████████████████████
Name:█████████████████████
Street:█████████████████████
ZIP:█████████████████████
City:█████████████████████
State:█████████████████████
ID in Chamber of commerce:█████████████████████
VAT identifier:█████████████████████
Web:█████████████████████
Email:█████████████████████
Phone:█████████████████████
Fax:█████████████████████

ktorý zastupuje svojho zazmluvneného klienta ako kupujúceho:

Company:█████████████████████
Division:█████████████████████
Name:█████████████████████
Street:█████████████████████
ZIP:█████████████████████
City:█████████████████████
State:█████████████████████
ID in Chamber of commerce:█████████████████████
VAT identifier:█████████████████████
Web:█████████████████████
Email:█████████████████████
Phone:█████████████████████
Fax:█████████████████████

Článok 2.
Výklad pojmov v kontrakte.
Komoditná burza Bratislava, a.s.
Tovarová burza  zriadená Zákonom o komoditných burzách 92/2008 Zb, ako prevádzkovateľ regulovaného trhu s komoditami, ďalej len Burza, alebo KBB.
Predávajúci:
člen burzy, ak obchoduje na vlastný účet, alebo jeho zazmluvnený klient, ktorý plní kontrakt na vlastný účet, ak je uvedený v tomto kontrakte.
Kupujúci:
člen burzy, ak obchoduje na vlastný účet, alebo jeho zazmluvnený klient, ktorý plní kontrakt na vlastný účet, ak je uvedený v tomto kontrakte.
Zúčtovacie stredisko burzy
samostatný právny subjekt, ktorý v súlade s burzovými pravidlami zúčtováva všetky burzové finančné operácie. Z dôvodu ochrany zdrojov nevykonáva žiadne iné podnikateľské aktivity.
MON
elektronický obchodný systém na termínované reálne dodávky tovarov v jednotlivom mesiaci, ďalej len systém.
Burzový kontrakt
kontrakt uzatvorený na burze v súlade s burzovými pravidlami v niektorom z obchodných systémov burzy, ktorý uzatvárajú členovia burzy, pričom plnenie kontraktu môže byť na vlastný účet, alebo na účet zazmluvneného klienta, ak zazmluvnený klient je v tomto kontrakte uvedený. Kontrakt sa generuje na základe pokynov brokerov členov burzy v obchodnom systéme automaticky pri zhode ponuky a dopytu.
Kód kontraktu
špeciálny rad písmen a číslic, ktorý presne definuje každý burzový kontrakt.
Centrum správ
je to poštový klient naprogramovaný na prijímanie správ a zadávanie pokynov generovaných obchodným systémom burzy pre brokerov, členov burzy a ich klientov. Každá expedovaná správa je zasielaná systémom aj do mailovej schránky zúčastnených v kontrakte poda nastavenia menu užívateľa.
Procesy systému
naprogramované úkony systému pre brokerov pri plnení kontraktu, delené podľa aktivít zúčastnených strán súvisiacich s plnením kontraktu.
Proces: Kontrakt GS1
správy, úkony, maily súvisiace so vznikom kontraktu v Záručno zúčtovacom systéme 1 (GS – garančný systém). Tento proces plní postupnosť úkonov brokerov a burzy od momentu spárovania ceny v obchodnom systéme, vzniku kontraktu a zasielanie pokynov, oznámení a inštrukcií prostredníctvom Centra správ. Každá správa má názov Kontrakt GS1 s príslušným označením čísla kontraktu.
Proces: Žiadosť o vklad
tento proces je systémom generovaný vždy, keď je potrebné realizovať platbu zo strany zúčastnených strán – záruka, zábezpeka za tovar, doplatok za tovar. Systém generuje symboly platieb, ktoré sú zúčastnené strany dodržiavať, aby bolo možné burzou došlé platby identifikovať robotickým systémom. Správy generované v systéme a zasielané zúčastneným stranám v tomto procese majú názov Žiadosť o vklad s určením objemu finančných prostriedkov.
Proces: Žiadosť o výber
Je to proces generovaný systémom, alebo klientami pri požiadavke na odoslanie zdrojov z burzy, napr. vratná záruka, presun zdrojov na účet klienta.
Proces: Dodávka GS1
v tomto procese je systémom riadený spôsob vzájomnej dohody brokerov o presnom mieste, termíne a objeme dennej dodávky, vrátane množstevného uzatvorenia a možnosti reklamácie. Správy v centre správ majú označenie Denná dodávka s označením čísla generovaným systémom.
Proces Faktúra:
v tomto procese je systémom generovaný vzor faktúry, ktorý je následne vystaviteľ (Burza, člen burzy, alebo klient člena burzy) povinný vystaviť, nahrať do systému a originál odoslať prijímateľovi faktúry. V prípade kontraktu GS1 sa proces faktúry spúšťa pri požiadavke na úhradu burzových poplatkov, platbe za tovar, prípadne pri zvýšených prefaktúrovaných bankových nákladoch v prípade odosielania prioritných platieb z burzy.
Moratórium na reklamáciu
je to 24 hodinová lehota počas pracovných dní, keď má kupujúci priestor v systéme na reklamáciu kvality tovaru. Lehota začína plynúť momentom vzájomného odsúhlasenia množstva v systéme. Počas plynutia moratória a v prípade reklamácie sú povinné strany, ktoré majú v držbe tovar zabezpečiť uskladnenie tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, odcudzenie alebo inej strate na objeme a kvalite.
Disponibilné prostriedky
sú to prostriedky člena burzy, alebo jeho klienta, ktoré nie sú už viazané pre platby súvisiace s aktivitami na burze (záruky, zábezpeka za tovar, doplatky za tovar a pod.) Tieto prostriedky sú použiteľné v systéme podľa pokynov člena burzy, alebo jeho klienta podľa jeho ďalších potrieb na základe príkazov – Uhradiť zo zúčtovacieho účtu, alebo Žiadostí o vklad, alebo výber.
Zúčtovací účet
účet člena burzy, alebo jeho klienta, ktorý vidí prihlásený broker v menu Hlavnej stránky KBB – Účty. Tento účet zobrazuje tovary, alebo prostriedky vo vlastníctve člena burzy, alebo jeho klienta vrátane ich disponibility.
Článok 3.
Predmet zmluvy
 1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v tejto zmluve (ďalej len „tovar“) a previesť vlastnícke právo na kupujúceho a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu prostredníctvom zúčtovacieho strediska burzy kúpnu cenu v zmysle a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
 2. Táto zmluva predstavuje burzový kontrakt uzavretý medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom podľa Kódu kontraktu (0000000000000000) je možné overiť tento kontrakt na internetových stránkach burzy.
 3. V prípade, že kontrakt je uzatváraný v súlade zo Zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 podľa paragrafu 58 ods.1 písm f, par 59, ods. 4, par 59 ods. 5 a ostatných paragrafov uvedeného zákona a zákona o účtovníctve č. 431/2002 v súlade s § 27 ods.3 a 4 o trhovej cene, je tento kontrakt zverejnený dňom vzniku na internetových stránkach burzy.
 4. Záväzok predávajúceho dodať tovar v tomto kontrakte sa bude plniťv príslušnom mesiaci plnenia kontraktu formou čiastkových denných dodávok, ktoré sú generované v obchodnom systéme na základe úkonov zastupujúcich brokerov v procese Denná dodávka.
  • Čiastkové denné dodávky sa dohadujú cez informačný systém Burzy. V čiastkovej dennej dodávke sa určí presný termín a miesto dodávky a objem dodávky, ktorý je dodávajúci pripravený dodať v jeden deň a kupujúci v ten istý deň prijať.
  • Čiastkové denné dodávky sa brokermi v systéme dohodnú v termíne najskôr tri dni pred začatím mesiaca dodávky a najneskôr do desiateho dňa v mesiaci dodávky. V prípade ak sa kontakt uzavrie neskôr ako 3 dni pred ukončením dohadovania čiastkových dodávok, čiastkové dodávky sa musia dohodnúť do 3 dní.
  • Ak je kontrakt uzavretý s incoterms FCA, predávajúci má prioritu pri bližšom určení miesta dodávky. Ak je kontrakt uzavretý s incoterms DDP, kupujúci má prioritu pri určení bližšieho miesta dodávky. Miesto dodávky musí byť prístupné z hlavnej komunikácie.
Článok 4.
Špecifikácia kontraktu
 1. Tovarom sa na účely plnenia tejto zmluvy sa rozumie reálny tovar zavedený v sekciach burzy v reálnom množstve, pričom objem kontraktu sa nemusí zhodovať so súčtom dohodnutých denných dodávok brokermi. V prípade dodávky tovaru voľne loženého sa rozumie tovar voľne ložený. V prípade tovaru do síl, sa rozumie tovar prepravovaný v cisternách.

  Kontrahovaný tovar:
  Kamenná drvina 4/8
  Mesiac dodania:
  2/2022
  Množstvo v kontrakte:
  100 TNN
  Incoterms a miesto dodávky:
  FCA Bratislava

  Kupujúci je povinný odobrať tovar naložený na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste určenom predávajúcim.

  Cena za mernú jednotku bez DPH:
  10,10 EUR
  Hodnota kontraktu bez DPH:
  1 010,00 EUR
  Celková cena s DPH:
  1 212,00 EUR
 2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutej kvalite na dohodnuté miesto v procese - Denná dodávka. Náklady na naloženie tovaru znáša predávajúci, náklady na vykládku znáša kupujúci, okrem nákladov na vyskladnenie tovaru do síl. Predávajúci sa zaväzuje, že v čase dodania (prevzatia) tovaru kupujúcemu bude kvalita tovaru dosahovať tieto parametre kvality:

  Parametre tovaru

  Inertný posypový materiál-kamenná drvina 4-8/mm na posyp ciest v zimnom období s dopravou a vykládkou do miesta dodania.

  Dovolená trieda dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114: Posypový materiál I. - VI.

  Skúšobná vlastnosťKategóriaSkúšobná norma
  Trieda zrnitosti GA 85/20, 4 ≥ D ≤ 8 STN EN 933-1
  Obsah jemných zŕn f4 STN EN 933-1
  Tvar kameniva, tvarový index SI SI30 STN EN 933-3/td>
  Odolnosť proti rozdrobovaniu, súčiniteľ Los Angeles, LA LA30 STN EN 1097-2
  Percentuálny podiel drvených alebo lámaných a úplne zaoblených zŕn C90/1 STN EN 933-5
  Nasiakavosť WA24 3 STN EN 1097-6
  Objemová hmotnosť ≥ 2,0 Mg.M-3 STN EN 1097-6

  Dodaný tovar musí spĺňať požiadavky technickej normy STN 73 6114, musí byť rádiologicky bezpečný, nezávadný pre životné prostredie a vhodný na posyp ciest.


  V prípade, že tovar nebude spĺňať kvalitatívne požiadavky uvedené v tejto zmluve, predávajúci sa zaväzuje zaplatiť kupujúcemu za úpravu kvality dodaného tovaru na požadovanú kvalitu podľa tržných cien v čase dodávky stanovených Burzou, ak kupujúci nevyužije svoje právo od zmluvy odstúpiť. So súhlasom kupujúceho je možné dohodnúť si zrážku na cene prípade dodania nižšej kvality, ak s tým kupujúci súhlasí a neodmietne prevzatie tovaru z titulu nižšej kvality. O takejto zrážke na cene musí kupujúci bezodkladne informovať burzu. V prípade prevzatia tovaru s nižšou kvalitou kupujúcim a dohodnutím zrážky na cene, nezaniká akt prepadnutia záruky za plnenie kontraktu u dodávateľa.

 3. Miesto a termín dodania: Presné miesto čiastkových denných dodávok sa upresní v procesoch obchodného systému MON brokermi s názvom Denná dodávka podľa zverejnených pravidiel v systéme MON.
Článok 5.
Platobné podmienky a kúpna cena.
 1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona číslo 18/1996 Z.z. o cenách a v súlade s burzovými pravidlami pri reakcii na ponuku alebo dopyt zverejnený v obchodnom systéme.
 2. Ku kúpnej cene bude fakturovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v zmysle platných právnych predpisov.
 3. Kupujúci je povinný uhradiť cenu vzájomne dohodnutej čiastkovej dennej dodávky 3 dni pred termínom odberu na účet zúčtovacieho strediska burzy - zábezpeka na odobranie tovaru.
 4. Predávajúci je povinný vykonať čiastkovú dennú dodávku až po oznámení obchodného systému burzy v centre správ predávajúcemu, že zábezpeka za príslušnú dennú dodávku bola burzou prijatá. Povinnosť dodať tovar predávajúcim platí aj v prípade, ak si toto oznámenie v centre správ nepotvrdil predávajúci stlačením tlačidla o prečítaní tejto správy.
 5. Predávajúci po dodaní tovaru v každej dennej dodávke ihneď vystaví kupujúcemu faktúru na základe dodacieho listu, ktorý v mieste dodania tovaru kupujúci, alebo jeho zástupca potvrdí. Túto faktúru vloží predávajúci do systému ihneď po spustení procesu – Faktúra. Nevystavenie a nevloženie faktúry do zúčtovacieho systému má vplyv na odoslanie zábezpeky za dodávku tovaru na bankový účet predávajúceho tak, že úhradu burza vykoná ako reálnu platbu až po vložení riadnej faktúry, ako daňového dokladu.
 6. Dodací list musí obsahovať váhu dodávky, ktorá bola odvážená certifikovanou váhou v mieste dodávky, alebo vo vzájomne dohodnutom mieste váženia.
 7. Doba splatnosti faktúry je dva pracovné dni od momentu, keď sa vzájomne odsúhlasilo dodané množstvo v obchodnom systéme v procese Denná dodávka. Faktúra musí obsahovať informáciu, že bude uhradená prostredníctvom zúčtovacieho strediska Komoditnej burzy Bratislava. Naskenovanú faktúru dodávateľ najprv vloží do systému burzy v procese Faktúra a nasledne originál doručí odberateľovi.
 8. Burza prevedie finančné prostriedky zo zúčtovacieho účtu kupujúceho na zúčtovací účet predávajúceho v systéme burzy do 48 hodín po ukončení 24 hodinového moratória na reklamáciu, ktoré začína v momente vzájomného potvrdenia množstva dodávky kupujúcim aj predávajúcim. Podmienkou tohto odoslania je vloženie potrebných účtovných dokladov do systému v procese Faktúra a Denná dodávka.
  Burza disponibilné prostriedky zo zúčtovacieho účtu predávajúceho odošle klientovi podľa požadovaných pokynov, alebo na základe Žiadosti o výber.
  V prípade, ak dodávateľ požaduje úhrady prioritnou platbou, je povinný znášať príslušné bankové poplatky.
 9. Burza má právo na zúčtovanie akýchkoľvek pohľadávok voči zúčastneným stranám z ich disponibilných zdrojov zložených v zúčtovacom stredisku vrátane pohľadávok členov burzy voči svojim klientom.
 10. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho momentom prevzatia dodávky. Ak kupujúci tovar odmietol dodávku prevziať z dôvodu nesplnenia niektorej časti v procese Dennej dodávky predávajúcim a súčasne reklamuje tovar v procese Denná dodávka, vlastnícke právo na tovar ostáva na predávajúcom.
Článok 6.
Práva a povinnosti kupujúceho.
 1. Zúčastnené strany v tomto kontrakte sú povinné dodržiavať Zákon o komoditných burzách č. 92/2008 Zb, Burzové pravidlá, cenník burzy a obchodné podmienky zverejnené na internetových stránkach burzy v príslušnej sekcii..
 2. Kupujúci má povinnosť zaplatiť za každú čiastkovú dennú dodávku 3 pracovné dni pred termínom dodávky (zábezpeka na odobranie tovaru) a prostredníctvom svojho brokera zadávať do systému burzy pokyny na realizovanie procesov plnenia kontraktu, dodávok, platieb a fakturácie.
 3. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim v mieste dodania čiastkovej dodávky potvrdením v dodacom liste a následne zavedením presného množstva prevzatého tovaru v zúčtovacom systéme v procese Denná dodávka.
 4. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom odobratia čiastkovej dennej dodávky.
 5. Kupujúci má povinnosť odobrať tovar ak nie sú evidentné kvalitatívne rozdiely medzi deklarovanou a reálnou kvalitou čiastkovej dennej dodávky.
 6. Kupujúci má právo kontroly tovaru a jeho kvality pri čiastkovej dennej dodávke s tým, že v prípade nezhody deklarovanej a zistenej kvality má právo tovar neprevziať. Ak tovar s inou kvalitou prevezme, cena čiastkovej dodávky bude znížená o tržnú cenu v rozdiele reálnej a deklarovanej kvality zverejnenou Burzou. Zníženie ceny si môžu zúčastnené strany vzájomne dohodnúť, pričom pri akomkoľvek porušení kvality dodávaného tovaru predávajúcemu súčasne prepadá zložená záruka v prospech burzy.
 7. Kupujúci má povinnosť odobrať vzorky spoločne so zástupcom dodávateľa pri každej čiastkovej dennej dodávke, t.j. z každého dopravného prostriedku. Vzorky je povinný spoločne s predávajúcim, alebo jeho zástupcom (prepravca), zapečatiť a podpísať podľa pokynov systému v procese Denná dodávka. Jednu vzorku si nechá kupujúci, jednu vzorku si nechá predávajúci, a jedna vzorka pre burzu sa uskladní v preberajúcom, alebo naskladňujúcom sklade, alebo ju predávajúci doručí burze. Vzorka pre burzu sa spravidla uchováva v sklade kupujúceho minimálne 14 dní.
 8. Kupujúci po dodávke môže vykonať kontrolu kvality dodaného tovaru. Ak sa kvalita dodaného tovaru už pri bežnej kontrole nezhoduje s deklarovanou kvalitou, kupujúci má právo počas Moratória na reklamáciu v dĺžke 24 hodín – jeden pracovný deň po dodávke podať reklamáciu prevzatého tovaru, môže tovar neprevziať, alebo prevziať s dohodnutím zrážky na cene.
Článok 7.
Práva a povinnosti predávajúceho.
 1. Zúčastnené strany v tomto kontrakte sú povinné dodržiavať Zákon o komoditných burzách č. 92/2008 Zb, Burzové pravidlá, cenník burzy a obchodné podmienky zverejnené na internetových stránkach burzy v príslušnej sekcii.
 2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar za podmienok určených v tejto zmluve a prostredníctvom svojho brokera zadávať do systému burzy pokyny na realizovanie procesov plnenia kontraktu, dodávok, platieb a fakturácie.
 3. Predávajúci má povinnosť odobrať vzorky spoločne so zástupcom kupujúceho pri každej čiastkovej dennej dodávke, t.j. z každého dopravného prostriedku. Vzorky je povinný spoločne s kupujúcim zapečatiť a podpísať podľa pokynov systému v procese Denná dodávka. Jednu vzorku si nechá kupujúci, jednu vzorku si nechá predávajúci, a jedna vzorka pre burzu sa uskladní v preberajúcom, alebo naskladňujúcom sklade, alebo ju predávajúci doručí burze. Vzorka pre burzu sa spravidla uchováva v sklade kupujúceho minimálne 14 dní.
 4. Všetky vystavené faktúry na základe tejto zmluvy je predávajúci povinný bezodkladne zaslať v elektronickej podobe aj Burze prostredníctvom zúčtovacieho systému v procese - Faktúra.
Článok 8.
Práva a povinnosti burzy.
 1. Burza, ktorá je zriadená v súlade so zákonom o Komoditných burzách č. 92/2008 Zb., ako prevádzkovateľ regulovaného trhu s komoditami, je povinná prevádzkovať obchodný informačný systém umožňujúci sledovanie stavu plnenia tejto zmluvy. Burza má právo na odstávku informačného systému z dôvodov aktualizácie softwaru, výpadku serverov, alebo iných skutočností. Burza však musí zabezpečiť plynulú činnosť procesov počas odstávky alebo výpadku.
 2. Burza je povinná zaevidovať prichádzajúce finančné prevody od kupujúceho podľa tejto zmluvy do 1 pracovného dňa od ich prijatia na zúčtovací bankový účet. Burza je povinná zabezpečiť, aby zložené finančné prostriedky – zábezpeka na odber tovaru, boli preúčtované podľa burzových pravidiel a na základe korektnej žiadosti o výber boli bezodkladne odoslané na bankový účet predávajúceho.
 3. Burza má nárok na burzový poplatok od kupujúceho člena burzy, alebo jeho klienta vo výške 0,5% z kontraktu. Burzový poplatok je splatný 14 dní od vzniku platnosti tejto zmluvy.
 4. Burza má nárok na burzový poplatok od predávajúceho člena burzy, alebo jeho klienta vo výške 0,5% z hodnoty kontraktu. Burzový poplatok je splatný  14 dní od vzniku platnosti tejto zmluvy.
 5. Burza má právo pozastaviť uvoľnenie platby za tovar, ak predávajúci nesplní všetky podmienky v procese denná dodávka a Faktúra.
 6. Burza má právo počas vykonávanej inšpekcie – kontroly plnenia kontraktu pozastaviť všetky platby tak, aby nedošlo k poškodeniu niektorej zmluvnej strany.
Článok 9.
Vratné záruky za plnenie kontraktu, sankcie a zmluvná pokuta.
 1. Kupujúci aj predávajúci sú povinní zložiť záruky za plnenie tejto zmluvy na zúčtovací účet burzy vo výške 2% z hodnoty kontraktu, t. j. po 20,20 EUR do 24 hodín od vzniku kontraktu. Tieto záruky nespadajú pod režim DPH a sú v systéme generované v správe  Žiadosť o vklad s uvedením dôvodu vkladu ihneď po vzniku tohto kontraktu..
 2. Záruky sú majetkom predávajúceho a kupujúceho a budú disponibilné pre obidve strany po úspešnom splnení kontraktu.
 3. Počas realizácie kontraktu a jeho finálneho vysporiadania je záruka blokovaná burzou.
 4. V prípade že kontrakt zlyhá vinou niektorej zo zúčastnených strán, jeho zložená záruka prepadá v prospech burzy a na 50% jej hodnoty prepadnutej záruky má nárok poškodená strana. Toto zlyhanie platí aj pri odstúpení od kontraktu, jeho výpovedi, alebo ohlásení burze o nemožnosti kontrakt plniť. Prepadnutie záruky nevylučuje stanovenie sankcií burzou a uplatnenie zmluvnej pokuty za zlyhanie, alebo neplnenie kontraktu.
 5. V prípade že čiastková denná dodávka zlyhá vinou ktorejkoľvek strany, je vinná strana povinná uhradiť burze sankcie a Zmluvnú pokutu vo výške hodnoty čiastkovej dennej dodávky. Sankcie sú stanovené v burzových pravidlách, pričom výšku sankcií a zmluvnej pokuty môže burza znížiť podľa povahy zlyhania čiastkovej dennej dodávky. V prípade zlyhania dodávky má právo poškodená strana vymáhať spôsobenú škodu. Súčasťou spôsobenej škody môže byť aj vyššia cena pri náhradnom plnení dodávky, ktorú organizuje burza novým núteným nákupom. Nútený nákup je náhradné plnenie kontraktu pre zmluvnú stranu, ktorá bola zlyhaním kontraktu poškodená.
 6. V prípade že čiastkové denné dodávky nebudú dohodnuté vinou niektorej zo zúčastnených strán, je vinná strana povinná uhradiť burze zmluvnú pokutu vo výške hodnoty tohto kontraktu, ktorá je 1 010,00 EUR.
  Zložená záruka automaticky prepadá zúčastnenej strane v nasledovných prípadoch:
  • v prípade, ak je nesplnená kvalita ľubovoľnej čiastočnej dodávky a nebola dohodnutá kompenzácia,
  • ak je nesplnený termín dodania ľubovoľnej čiastočnej dodávky a nebol dohodnutý náhradný termín dodávky,
  • ak niektorá zo zúčastnených strán nedohodne, alebo neodsúhlasí návrh dodávok na objem kontraktu v procese Denná dodávka najneskôr do 10 dňa v príslušnom mesiaci,
  • ak kupujúci nezloží v termíne platbu za čiastočnú dennú dodávku na účet zúčtovacieho strediska burzy najneskôr 3 dni pred čiastočnou dodávkou,
  • ak kupujúci nezloží doplatok za naviac dodaný a prevzatý tovar čiastočnej dodávky do 5 dní na účet zúčtovacieho strediska burzy,
  • ak dodávateľ nevloží do obchodného systému príslušné doklady najneskôr v posledný deň termínu čiastočnej dodávky, t.j. vážny list certifikovanej váhy, dodací list a faktúru za čiastočnú dodávku,
  • ak hociktorá zo zúčastnených strán nereaguje v obchodnom systéme na potvrdzovanie prečítania doručených správ v termíne najneskôr 5 pracovných dní po doručení v systéme,
  • v ostatných prípadoch ktoré určia burzové pravidlá.
Článok 10
Incoterms, reklamácia a záverečné ustanovenia.
 1. Incoterms - nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia kupujúcim v mieste dodania tovaru.
  Jednotková cena podľa Incoterms je uvedená v špecifikácii tohto kontraktu.
 2. V prípade reklamácie dodaného tovaru kupujúcim, na náklady kupujúceho kvalitu odobratých vzoriek posúdi nestranný orgán - SGS Slovakia spol. s r.o.. Na základe jeho rozboru burza rozhodne, ktorá strana pochybila a jej stanovisko je záväzné. Ak burza posúdi, že predávajúci nedodal tovar v deklarovanej kvalite, náklady burzy vzniknuté s kontrolou vzoriek znáša predávajúci. Ak burza posúdi, že tovar je v súlade s predpokladanou kvalitou, náklady burzy vzniknuté s kontrolou vzoriek znáša kupujúci.
 3. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa riadia burzovými pravidlami burzy, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a obchodnými podmienkami zverejnenými na internetových stránkach burzy v príslušnej sekcii.
 4. Túto zmluvu je možné meniť len so súhlasom Burzy a za podmienok stanovených burzou tak, aby nebol narušený transparentný burzový obchod a aby nebola poškodená ktorákoľvek zo zúčastnených strán.
 5. Ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatnými, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy.
 6. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzájomné spory vyplývajúce z tejto zmluvy predovšetkým dohodou. V prípade, ak takáto dohoda nie je možná, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená obrátiť sa na Burzovú disciplinárnu komisiu. V prípade ak zmier nie je dohodnutý, musí sa poškodená strana obrátiť na Burzový rozhodcovský súd.
 7. Zmluvné strany sú s formou tejto zmluvy oboznámení tak, že vzor tejto zmluvy je zverejnený na stránkach KBB v menu Dokumenty.
  Zmluvným stranám sú jej ustanovenia jasné a zrozumiteľné, vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu prostredníctvom svojho brokera v elektronickom systéme burzy túto zmluvu uzatvoriť.
 8. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy.
 9. Vypovedať túto zmluvu je možné iba pod rizikom prepadnutia záruk, stanovení sankcií a zmluvnej pokuty burzou.
 10. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej úplného zverejnenia v informačnom systéme burzy v menu príslušnej obchodnej sekcie Prehľad trhu – prehľad kontraktov.

V Bratislave, dňa 21.01.2022

Signature here [TEST CONTRACT]

 

Ing. Pavol Scholtz
predseda burzovej komory
Komoditná burza Bratislava, a. s.